GH Group | Arnica.bg | Videoarnica | Sexsale.bg | Onboxmedia.com | Oreshak.bg | Parti-artikuli.com | Joydrops.bg
Търговски-регистър.ком

Търговски-регистър.ком

Targovski-registar.com – регистрация на фирми, еоод, оод и ет от Счетоводна къща Арника

Начало

търговски регистърТърговският регистър представлява единна централизирана електронна база от данни. Тя се управлява от информационна система(която система е за търговци), клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства(за които обстоятелства) е предвидено със закон, че подлежат на вписване. В електронната форма на регистъра се води отделно дело за всеки търговец и клон на чуждестранен търговец.

В търговския регистър задължително се регистрират:

  • фирмата и точният й адрес;
  • предмет на дейност на фирмата;
  • собственик на фирмата;
  • лично носещи отговорността съдружници;
  • ръководството на фирмата;
  • търговски пълномощия и други обстоятелства, които са представени от Търговския закон;
  • защитеност на фирмата, която се основава на използване на наименованието на фирмата единствено от търговеца, който е регистрирал самата фирма. При наличие на нарушение на това право от чужда фирма, заинтересованите лица могат да поискат прекратяване на понататъшното използване на тяхното фирмено наименование, както и обезщетение за вредите и щетите, които е понесла фирмата.

В България Търговският регистър е нормативно уреден от Закона за търговския регистър, който урежда:

  1. търговската регистрация;
  2. съхраняването и достъпа до търговския регистър;
  3. действието на вписванията, заличаванията и обявяванията.

Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Задълженията на Агенцията е да осигурява автоматизирано подаване на информацията на Национална агенция по приходите. Тя също така подава информация и за други субекти, определени със закон. Важно е да се посочи, че към окръжните съдилища вече няма да се водят търговските регистри. Това означава, че всички налични дела следва да бъдат прехвърлени към Агенцията, където да се трансформират в електронна форма.